Vi tar ansvar för både människa, miljö och samhälle

Folkmassa på gatan

Innovatum Science Park är en aktör som bidrar till en positiv förändring i samhället. Det innebär att vi tar ett stort ansvar för både människa, miljö och samhälle.
 

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekten ska prägla verksamheten inom Innovatum Science Park. Vi ska i utförandet av vårt uppdrag sträva efter ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta gör vi genom att genom att sprida kunskap samt stödja och tillämpa teknik, metoder och synsätt samt aktivt delta i samhällsdebatten. Vi strävar mot att bidra positivt till de globala målen och Agenda 2030.

Social hållbarhet
Vi ska dra nytta av möjligheterna i vårt uppdrag för bidra till ökad inkludering, likvärdighet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och välmående. Vi arbetar noggrant och konsekvent med värderingsfrågor i vår organisation. Vi tar helt avstånd från all diskriminering i arbetslivet på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Innovatum Science Park erbjuder arbetsförhållanden som inte begränsar den grundläggande målsättningen om jämställdhet och mångfald.

Ekonomisk hållbarhet
Med ekonomisk hållbarhet avses en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Innovatum Science Park ska verka för att en ökning av det ekonomiska kapitalet inte sker på bekostnad av naturkapital eller socialt kapital.

Miljö & ekologisk hållbarhet
Vårt miljöarbete syftar till att i vår verksamhet medverka till att uppnå en hållbar utveckling genom att följa gällande lagstiftning och övriga krav som berör företaget. Samtidigt ska insatser göras för att minska användandet av naturresurser och en negativ miljöpåverkan, vilket vi gör genom att hålla hög kompetens för att inom våra uppdrag och vår verksamhet kunna föreslå de mest miljöanpassade lösningarna.
 

Kvalitet

Innovatum Science Park arbetar med ständig förbättring inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är sedan 2008 licensierade i ett system anpassat efter kravstandard liknande ISO 9001 samt ISO 14001.