Stor potential i Sjuhärad för produktion av vind- och solkraft

Vind- och solkraft

Idag är elanvändningen i Västra Götaland långt högre än elproduktionen. Den pågående elektrifieringen inom industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kommer att öka ytterligare. I Sjuhärads kommuner produceras cirka 0,5 terawattimmar per år (TWh/år) vilket motsvarar 20 procent av den el som förbrukas.

Detta faktum är en av anledningarna till att Boråsregionen låtit se över områden i medlemskommunerna som kan vara lämpliga för vind- och solkraftsproduktion.

- Det här är ett led i vårt arbete med den regionala energiöverenskommelsen där vi nu blir först ut med att identifiera lämpliga områden för sol- och vindkraft. Med den snabbt växande efterfrågan på el i Västra Götaland är detta en viktig insats för att bidra till omställningen, säger Ulf Olsson (S), ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Potentialen för vind- och solkraftsproduktion i Sjuhärad kan vara så hög som 16 TWh/år om alla identifierade ytor används effektivt för etableringar. Det framgår av en nyligen genomförd analys som tagits fram av Sweco på uppdrag av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund i samarbete med medlemskommunerna.

- Elektrifieringsresan bygger god effekt i flera steg. Från flera kommunöverskridande områden i Sjuhärad i sydost till liknande i nordväst med Fyrbodal. Vi kan skala upp nytta för välfärd, jobb och klimat tack vare att kraftsamling elektrifiering bidrar till att reducera användning av fossil energi, säger Magnus Kuschel som är del av processledningen från Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park.

Samarbete viktigt för att planera energiförsörjningen

Analysen pekar ut 31 områden för vindkraft och 69 områden för solkraft bara i Sjuhärad. Flera av dessa områden är kommunöverskridande. Orsaken till det större antalet områden för solkraft jämfört med vindkraft är att det finns färre faktorer att ta hänsyn till när det gäller solkraft, vilket resulterar i fler lämpliga platser för potentiella etableringar.

- Det är glädjande siffror som presenteras och de bör i nuläget endast tolkas som ett underlag för att beskriva vilken potential som finns. Analysen i sig är viktig som planeringsunderlag i kommunernas samhällsbyggnadsprocesser och ger en bra indikation på hur våra medlemskommuner kan samarbeta för att säkra vår energiförsörjning, säger Sandra Johansson, regionutvecklare på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Elbehovet ökar – fördubblas till 2030

De närmsta decennierna förutspås mer än en fördubbling av elbehovet i Västra Götaland, en tredubbling till 2045. En viktig drivkraft för elektrifiering är att få bort dagens beroende av fossila energikällor. Det ökande kravet på elproduktion och överföring är kritiskt för att möta den pågående omställningen inom industri- och transportsektorerna. Kommunernas utveckling inom energifrågan är avgörande för att få till en förändring. En trygg och konstant energiförsörjning är av yttersta vikt för både befintliga och nya näringsverksamheter i regionen.

- Det är viktigt att fortsätta förankra och göra ytterligare insatser inom det lokala energisystemet, som spelar en allt viktigare roll. Det är nödvändigt att förbättra beredskapen och öka den lokala försörjningsgraden med förnybar energi före 2030 för att uppnå fossiloberoende. Tillsammans utgör detta en del av den lokala, delregionala och regionala utvecklingen, betonar Magnus Kuschel. 

Krävs mer fossilfri elproduktion och snabb utbyggnad av el

Analysen har tagits fram med stöd av Västra Götalandsregionens satsning Kommunernas elektrifieringsresa som startade 2023 och pågår till 2026. Processledare för satsningen är Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park. Syftet med satsningen är bland annat att stötta regionens kommuner att identifiera lämpliga områden för fördjupad utredning av vind- och solkraft för att främja lokal elproduktion och pålitlig energiförsörjning.

Här kan du läsa mer om Kommunernas elektrifieringsresa

Kontaktperson

Magnus Kuschel

Magnus Kuschel

Innovationsledare Förnybar energi