BIOZE

Ökad kunskap om bioenergi och förbättrad styrning av biomassaanvändning på lokal nivå främjar den gröna omställningen

I dagens Sverige stöter bioenergi fortfarande på utmaningar som bromsar dess utveckling och utbyggnad. Bristen på kunskap om bioenergi, både bland allmänheten och lokala beslutsfattare, utgör ett hinder för dess framsteg.

BIOZE som står för, BIOmass skills för Net Zero, är ett projekt som tar sikte på att förbättra styrningen av biomassaanvändning på lokal nivå för att främja den gröna omställningen.

Forskning visar att förståelse och deltagande i beslutsprocesser är avgörande för att främja acceptans och tillämpning av ny teknik. Tyvärr saknar många lokala myndigheter de verktyg och den kunskap som behövs för att stödja och integrera bioenergiprojekt i sina planer för förnybar energi. Det finns en tydlig brist på verktyg för att hjälpa dem att förstå och stödja projekt, tillsammans med att identifiera, planera och kartlägga nya bioenergiprojekt.

BIOZE har som mål att fungera som ett stöd för kommuner att stärka deras kapacitet att samarbeta med medborgare och bioenergiaktörer. Genom att adressera specifika utmaningar på lokal nivå och tillhandahålla verktyg för projektidentifiering och planering, syftar BIOZE till att underlätta implementeringen av nya bioenergiprojekt och öka förståelsen för deras fördelar.

BIOZE och omvärlden
Alla EU-medlemmar siktar på koldioxidneutralitet till 2050 och att öka sin inhemska energiproduktion som en konsekvens av det pågående världsläget. I den internationella energi- och klimatplanen (2020) planerar medlemsstaterna för en övergripande ökning av användningen av biomassa för bioenergi till 2030: en ökning med 18 % för kraft och 10 % för uppvärmning.

Över hela Nordsjöregionen finns en hög grad av heterogenitet i användningen av bioenergi som källa för el och förnybar gasproduktion, och bioenergi är fortfarande en liten aktör på marknaden jämfört med fossila bränslen, men har en enorm tillväxtpotential. Sverige har potential att öka sin biogasproduktion från 2,6 TWh till ca 10 TWh.

Läs mer om projektet här. (Extern länk)

Kort om projektet

Vår rollProjektedare Sverige
Projekt tid22 nov 2022- 22 maj 2024
ProjektägareAILE - Frankrike
Finansieras av Small Scale, Interreg North Sea. Finansieras av EU.

Kontakt

Maria Olsson

Projektledare Förnybar energi
Logotype