Circular Bioeconomy Arena

Ökad cirkularitet är en förutsättning för att utveckla morgondagens skogsprodukter och tjänster. I Circular Bioeconomy Arena samverkar aktörer i Norge och Sverige för att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin. 

Projektet bygger vidare på tidigare Interreg Norge-Sverige projekt Bioeconomy Regions och Bioeconomy Regions in Scandinavia. Den här gången är Paper Province och Norwegian Wood Cluster projektägare och vi har med oss många goda samverkansparter inom innovation och bioekonomi. Den cirkulära skogliga bioekonomin är självklart i fokus som ett led i hur vi ska leda samhället genom den gröna omställningen. Projektet riktar in sig på träbyggnation och förpackningar och ska jobba företagsnära för att stötta små och mellanstora företag att förverkliga sina idéer och öka tillväxten i regionen.  

Genom samarbete över gränsen ska vi utveckla innovationsprocesser och arbetsmetoder men också förstå hinder i gränsöverskridande samverkan och vilka behov företagen har för stöd i sin omställningsresa.

Parter i projektet

Finansiärer

Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Innlandet Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Vinnova 

Kontakt

Jan Oscarsson, innovationsledare

Jan Oscarsson

Innovationsledare Hållbar industri

Kort om projektet

Projekttid2023-2026
Vår rollSamverkanspartner