Hållbar industriell produktion av fisk med hjälp av AI och avancerad dataanalys

Fishes - Nile Tilapia

Landbaserad recirkulerande (RAS) odling av fisk är en industriell produktionssektor som ökar i Sverige och internationellt. Här finns en stor, outnyttjad potential att med hjälp av sensorer, AI och avancerad dataanalys optimera driften för väsentligt ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Studiens mål är att göra industriell landbaserad produktion av fisk mer cirkulär och hållbar med hjälp av AI och avancerad dataanalys.

Enligt FN ska vi äta mer fisk och fisken behöver i högre grad vara odlad. Regeringen vill att Sveriges vattenbruk ska växa och bidra med hållbar mat och jobb på landsbygden, men fortfarande importerar vi mer än 90 procent av den odlade fisk vi äter. För att nå målen om en ökad hållbar produktion av fisk behövs en mångfald av tekniker och odlingsarter som kan optimeras för rådande omgivning. RAS-odlingarna är helt eller delvis slutna system med kraftiga barriärer mellan den odlade fisken och omgivningen. Detta möjliggör placeringar av fiskodlingar i områden utan närhet till vatten och i områden där ökad näringsbelastning inte är hållbar.

I slutna system är vattenkvaliteten helt avgörande för fisken överlevnad, hälsa och välfärd och därmed även för optimal produktion och slutproduktens kvalitet. RAS-odling av fisk kräver högteknologiska pump- och reningsprocesser, vattenkvalitetsmätning och observation och tolkning av djurens beteenden. Här är utvecklingspotentialen enorm, främst inom området att kombinera den biologiska kunskapen om fiskarnas olika beteenden med mätning och analys av tekniska parametrar och hur man kan utveckla detta vidare genom avancerad dataanalys och AI för att uppnå optimerad drift och styrning.

Projektet är nytänkande i sitt tvärvetenskapliga och "bottoms-up" angreppssätt, där akademiska experter inom AI, sensorer, vattenrening och fiskbiologi, beteende, hälsa och välfärd samverkar för att lösa akuta utmaningar som identifierats av vattenbruksindustrin. Det långsiktiga syftet är att optimera produktionen av odlad fisk inom en växande RAS-industri. De innovativa teknikerna som ska utvecklas i projektet syftar till att uppnå väsentligt sänkta driftskostnader med ökad lönsamhet och tillväxt hos de deltagande industrierna.

IVL leder projektet och ansvarar för sensorer, AI och dataanalys. Projektet är en genomförbarhetsstudie, som ska mynna ut i ett förslag på hur AI och avancerad dataanalys kan vidareutvecklas och implementeras för att göra landbaserad fiskproduktion mer ekonomiskt och miljömässigt hållbar samtidigt som fiskens hälsa och välfärd säkras.

ProjektledningIVL, Svenska miljöinstitutet
SamverkansparterGöteborgs Universitet, Innovatum Science Park, Gårdsfisk och Smögenlax.
Budget1,44 miljoner sek
Pågår 2021-2022
FinansiärerVinnova, Formas