Kommunernas elektrifieringsresa

Bild på en glödlampa och stiliserad karta över Västra Götalandsregionen

Behovet av el och effekt är snabbt stigande i Västra Götaland och avgörande för att klara den industriomställning som nu har tagit fart. För att påskynda elektrifieringsresan erbjuder Västra Götalandsregionen (VGR) sina kommuner ett stöd för planering av elnätsfrågor eller förnybar elproduktion.  

Mer och snabbare är nyckelorden. Kommuner, grupper av kommuner eller kommunalförbund i Västra Götaland kan genom satsningen få stöd i olika former. Bland annat kan VGR dela på upp till 50 procent av externa kostnader för framtagande av styrdokument som behandlar elnätsfrågor och/eller syftar till att öka förnybar elproduktion. 

Energikontor Väst, som är en del av Innovatum Science Park, processleder detta initiativ av Västra Götalandsregionen som går under namnet ’Kommunernas elektrifieringsresa’.  

Gör en intresseanmälan och påskynda er elektrifieringsresa.

Exempel på uppdrag som hittills fått stöd:

Identifiera lämpliga områden för förnybar energiproduktion.
Uppdraget ska ta fram lämpliga områden för storskalig vind- och/eller solenergi och beaktar olika allmänna och enskilda intressen, t.ex. kulturhistoriskt värdefulla områden, känslig naturmiljö och andra riksintressen. Uppdraget kan även gälla att identifiera områden både vid insjö och hav inom områden där kommun har rådighet.

Uppdraget ska beskriva vilken potential för förnybar elproduktion i effekt och energi som finns för respektive identifierat område. Materialet ska kunna utgöra underlag till en vind- och/eller solbruksplan, för att möjliggöra ändring i översiktsplan gällande för lokalisering av vindkraft. Materialet kan också ses som ett underlag för var kommunen kan förväntas få förfrågningar från exploatörer och på så sätt förbereda sig.

Elnät
Uppdraget inkluderar en översiktlig kartläggning gällande distributionen av el, exempelvis genom att indikera behov av elnätsförstärkning, eller ledningsgator. Det kan även Utreda nuvarande elnätskapacitet och vilka förutsättningar som finns för elnätets kapacitetsökning, inklusive ledningsdragningar för regional utveckling. 

Underlag energiplan 
I uppdraget igår att beskriva hur energiläget ser ut i kommunen idag och beskriva hur kommunens energiproduktion, energidistribution, energianvändning samt eventuell kapacitetsbrist ser ut.

Undersöka vilka energibehov som finns i kommunen nu och framåt. Hur kommer industrins behov och användning se ut framöver utifrån existerande data och analyser? Hur ser anslutningsmöjligheter samt kapacitetsbehov ut vid utpekade utvecklingsområden både vad gäller verksamheter samt boende? Bortsett från industrin, vilka andra stora användare finns det och hur ser utvecklingen ut för dem?  

Kunskapsunderlag för flex och energilager
Kunskapsunderlag för att översiktligt ange hur användarflexibilitet och energilager kan nyttjas i en energiplan, till exempel för att frigöra kapacitet idag.

Andra initiativ 
Även andra initiativ som tar fram styrdokument som syftar till att öka produktionen av förnybart el och/eller främjar god elnätsdistribution kan vara aktuella för stöd.

Flera uppdrag har genomförts
Initiativet Kommunernas elektrifieringsresa pågår under tre år och redan under första året har en mängd uppdrag genomförts. Det finns redan många erfarenheter och resultat att ta del av – viktigast är att hjälpa till så att både lokal och regional utveckling tar oss framåt till det goda livet.

Kort om initiativet/projektet

ProjekttidMars 2023 - dec 2025
Vår rollProcessledare
ProjektägareVästra Götalandsregionen
Finansieras av Västra Götalandsregionen

Målgrupper

Kommuner och grupper av kommuner eller kommunalförbund i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Linn Andersson Strannegård

Projektledare Förnybar energi

Rickard Waern

Innovationsledare Förnybar energi
Magnus Kuschel

Magnus Kuschel

Innovationsledare Förnybar energi

Projektet finansieras av

VGR logotyp ny