Skogsprogrammet Västra Götaland

Skogen står i centrum för omställningen till ett hållbart samhälle. Den är en viktig källa för arbetstillfällen och har en nyckelroll i att begränsa klimatförändringarna för att nå en fossilfri framtid.

2018 antog Sveriges nationella skogsprogram. Bakgrunden är att skogen är en viktig källa till arbetstillfällen och företagande, särskilt i och nära landsbygder. Skogen har också en nyckelroll i att begränsa och hantera klimatförändringarna, bland annat genom att ersätta fossila material och bränslen.

Mot bakgrund av det nationella programmet har Skogsprogrammet Västra Götaland tagits fram med där visionen är densamma som på nationell nivå.

Programmet Västra Götaland samlar intressenter inom skoglig bioekonomi för att stimulera en hållbar utveckling och tillväxt i den skogliga sektorn. Målsättningen är att potentialen i Västra Götalands skogar ska omsättas i konkreta och smarta lösningar på dagens och framtidens utmaningar.

Det handlar exempelvis om regionala miljömål samt mål och ambitioner på nationell och internationell nivå. Ett exempel på detta är Agenda 2030.

Skogsprogrammet Västra Götaland har tretton utvalda målområden, fördelat på fyra fokusområden att uppfylla.

  • Skogarna – Varierade skogar med hög tillväxt och biodiversitet
  • Innovationerna – Värdekedjorna, förädlingen och forskningen
  • Företagen – Näringslivsutveckling på landsbygden
  • Människorna – Kompetensförsörjning, jämställdhet och attraktionskraft

Parter i samverkan

Fyrbodals kommunalförbund logotyp
SLO logo
Innovatum Science Park logotyp

Finansiärer

Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsstyrelsen region väst, Lantbrukarnas riksförbund, Södra.

Kontakt

Jenny Schmitz Dahlöf

Projektledare Hållbar industri
Jan Oscarsson, innovationsledare

Jan Oscarsson

Innovationsledare Hållbar industri

Kort om projektet

Projekttid2023-09-01-2025-08-30
Vår rollProcessledare