SUES-Digit – Digitala modeller ska utveckla framtidens energisystem

Digitala modeller ska utveckla framtidens energisystem. För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser behöver samhället ställa om till förnybar el. För att omställningen ska vara möjlig behöver befintliga energisystem utvecklas. Det är ett komplext arbete som involverar flertal aktörer. I projektet SUES-DIGIT kommer arbetssätt från industrin att användas för att skapa beslutsunderlag som gör det möjligt att utveckla energisystem tillsammans med annan utveckling i samhället som exempelvis bostäder, laddinfrastruktur, sol-/vindparker samt industri.

Det pågår idag en omställning av hela samhället. Det gäller att bryta beroendet av fossila bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. Elektrifiering är ett sätt att göra detta med förnybar el och ett hållbart energisystem som grund. Många aktörer finns i detta system och olika fossilfria energislag. Samhällsbyggnadsprocesser berörs på olika nivåer.

Behovet av energi

Energiproduktion, effektbehov och ökad elanvändning förändrar ledningsdragning och infrastrukturbeslut blir en allt viktigare fråga, om än ofta i komplexa sammanhang, i samhällsbyggandet.

Det finns också risk att elen inte räcker till i alla delar av landet, och det är därför viktigt att skapa möjligheter för mer produktion av el och överföring av den el som produceras så att den kan nå olika slags användare som industrier, bostäder och laddinfrastruktur för fordon.

Från vänster: Magnus Kuschel (Energikontor Väst), Anna Syberfeldt (Högskolan i Skövde), Tehseen Aslam (Högskolan i Skövde) och Magnus Fredricson (Skaraborgs kommunalförbund).
Från vänster: Magnus Kuschel (Energikontor Väst), Anna Syberfeldt (Högskolan i Skövde), Tehseen Aslam (Högskolan i Skövde) och Magnus Fredricson (Skaraborgs kommunalförbund).

Utveckling av energisystemet

För att energisystemen skall kunna utvecklas så att omställningen blir möjlig behövs planering av den utvecklingen. Den planeringen behöver samordnas med annan samhällsbyggnad, till exempel av var bostäder eller industrier skall placeras, eller hur vägar och järnvägar skall gå. Den samordningen haltar i dagsläget. För att kunna fatta beslut behövs beslutsunderlag. Det är svårt att beskriva energisystem och förstå vad olika beslut och planer får för konsekvenser. Med hjälp av olika datorprogram kan man skapa digitala modeller av energisystemen, och pröva olika sätt att utveckla dem. Den sortens arbete är vanligt i tillverkningsindustrin, där ”virtuella fabriker” används för att skapa effektiva tillverkningsprocesser med delad informationsinfrastruktur och samverkan i kluster.

Föväntade effekter av projektet

Under trettio månader kommer metoder att utvecklas och användas i praktiken för att skapa planer för utveckling av energisystem och samhälle i två kommuner i Skaraborg med energibolag inkluderade. Efter projektet är
tanken att sådana planer skall skalas upp med nytta till alla Skaraborgs kommuner samt kunskap vara till nytta för många aktörer. På så sätt blir omställningen möjlig, nya företag kan etablera sig, fler arbetstillfällen skapas
och både bilar och lastbilar köras på el i stället för bensin och diesel. Tillsammans med klimatnytta och värdeskapande digital transformation finns en enorm potential för samhällsinnovation.

Kort om projektet

HuvudprojektledareAnna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde
ProjekttidJuni 2022 - November 2024
FinansiärerProjektet drivs av Högskolan i Skövde med finansiering av Formas.

Projektparter

Skaraborgs kommunalförbund,
Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park
Magnus Kuschel

Magnus Kuschel

Innovationsledare Förnybar energi

Linn Andersson Strannegård

Projektledare Förnybar energi

Projektet finansieras av:

Formas logotyp