5 skäl att etablera marina företag i Västverige

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre outside Fiskebäckskil

I Västsverige växer en spännande miljö fram – en plats där entreprenörskap, innovation och forskning möts med resurser både på land och till havs. Här finns möjligheten att bygga de blå näringarna på ett sätt som gynnar vår framtid.

Hela värdekedjan representerad

I Västverige möts tradition och innovation. Här finns allt från större industrier till en hög täthet av teknikkonsulter. I området finns också den största andelen av Sveriges fiskförädlingsindustri med sina leverantörer. Värdekedjan sträcker sig genom odling, fiske, beredning, partihandel och detaljhandel. Här finns också smarta logistiklösningar, cirkulära produktionsprocesser och framställning av biobaserade material.

Forskning och innovation på hög nivå

Västsverige är den blå bioekonomins utvecklingscentrum. Forskningsaktörer som Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, RISE och IVL- Svenska miljöinstitutet har väletablerad marin forskning och Högskolan Väst är ett centrum för produktionsteknik. Här finns också forsknings- och innovationsnoder som Tjärnö marinbiologiska laboraturium, Kristineberg center för marin forskning och innovation, Innovatum Science Park och Sotenäs symbioscentrum. Koncentrationen av forskningsaktörer gör också att det finns branschnära utbildningar på alla nivåer.

I Västsverige utvecklas bland annat förutsättningarna för landbaserade uppfödning av marina djur- och andra organismer. Här en bild från företaget Smögenlax.
I Västsverige utvecklas bland annat förutsättningarna för landbaserade uppfödning av marina djur- och andra organismer. Här en bild från företaget Smögenlax.

Unika miljöer med unika egenskaper

Längs Västkusten finns en lång tradition av fiske och området har Sveriges saltaste vatten. En mångfald av arter trivs i de skyddande skärgårdarna som är gynnsamma för vattenbruk och odling av olika organismer. I Västsverige finns också Sveriges största sjö, Vänern som med sina rika vattenreserver  är både transportled med flera hamnar samtidigt som sjön är en betydande källa för dricksvatten, fiske och rekreation.

Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo

Västsverige är Skandinaviens demografiska tyngdpunkt med nära till flera storstäder. Här finns goda förutsättningar för förnybar energi som vindkraft, vattenkraft, solkraft och fjärrvärme som tillsammans med överskottsvärme från industrier skapar en god energiförsörjning. Transportnätverket av vägar, järnvägar och sjöfart är välutvecklat och regionen spelar en central roll i EU:s transportnätverk TEN-T. Fyra djuphamnar och en flygplats ger möjligheter till smidiga transporter och omlastning.

Samverkan som gynnar utveckling

Västsverige samlar krafterna för att maximera havets resurser på ett hållbart sätt. Här möts kunskap och resurser och tillsammans formar vi en framtid med fokus på en innovativ och cirkulär bioekonomi. Samverkan mellan alla olika aktörer, från forskare, till företag och och många andra aktörer är etablerad, bland annat genom Samverkanplattformen för biomarina näringar och etableringskontoret Position Väst bidrar till att lotsa rätt i nära samarbete med områdets kommunala näringslivschefer.

Jenni Hagman, Position Väst

Position Väst lotsar rätt

- Position Väst erbjuder en smidig etableringsservice för företag som är intresserade av att etablera sig hos oss. Vi utgår från företagens behov och kopplar på våra 16 kommuner, andra samarbetspartners och nätverk för att skapa rätt förutsättningar för etablering här och fortsatt tillväxt, säger Jenni Hagman, företagsetableringsstrateg på Position Väst.

- Nu ser vi ett ökat fokus på blå bioekonomi både nationellt och internationellt. I Västsverige sker även en regional kraftsamling för att öka nyttjandet av havets resurser på ett innovativt och hållbart sätt, vilket ökar intresset för att etablera sig här.

Jenni Hagman, Position Väst

Framtiden finns i havet

Kontakt blå samverkan

Elsa Fries

Projektledare Blå bioekonomi

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi