Springboard

Produktionstekniskt centrum sett från ovan med robotar och människor i rörelse

Springboard syftar till att ge regionens flyg- och verkstadsföretag förutsättningar för att bidra till en miljövänligare flygbransch. I ett första steg görs detta genom att uppgradera Produktionstekniskt Centrum (PTC) i Trollhättan för att möta företagens behov.

Såväl inom flyg- som verkstadsindustrin finns idag stort intresse av att bidra till en mer hållbar utveckling.  Springboard steg 1 ska skapa förutsättningar för utveckling av nya tillverkningsmetoder som bland annat kan möjliggöra lättare flygplan, nya framdrivningssystem och ökat användande av förnybara bränslen.

Projektet bygger vidare på de tidigare satsningar som har gjorts i PTC:s infrastruktur i form av lokaler och utrustning. Redan idag är ett femtontal företag och organisationer medlemmar i PTC, och genom uppgraderingen av arenan är förhoppningen att kunna attrahera flera nya aktörer som vill vara med och utveckla tillverkningsindustrin. Den innovativa miljö som skapas när stora och små företag möts tillsammans med både högskola och forskningsinstitut utgör en grogrund för nya affärsidéer, konkurrenskraft och tillväxt.

Förutom uppgradering och nyanskaffning av utrustning kommer det inom ramen för projektet att arrangeras aktiviteter för att ta fram en verksamhetsmodell för det framtida PTC och förbereda för de resterande delarna av Springboard.

Kort om projektet

Projekttid2020-11-01 - 2021-10-01
Vår rollProjektägare

Kontakt

Victor Blom

Victor Blom

Projektledare Hållbar industri

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
GKN logo
RISE logotyp
Högskolan Väst logo
Kraftstaden fastigheter logotyp

Projektet finansieras av

GKN logo
RISE logotyp
Högskolan Väst logo
Kraftstaden fastigheter logotyp
VGR logo