Fördelarna med en jämlik organisation

Därför jobbar företag i trä- och möbelbranschen med jämlikhet

Genom att ta in olika åldrar, kön och ursprung i verksamheten får man naturligt med sig olika sätt att se på arbetet. Det leder på sikt till en mer innovativ arbetsplats.

Inom nätverket Tillverka i trä har Innovatum Science Park beställt en rapport av CSR Västsverige för att få en nulägesbild av  hur företag i Tillverka i Trä- och Trämöbelföretagen (TMF) arbetar med jämställdhet och jämlikhet.

Rapporten baseras på en mix av djupintervjuer och enkätsvar av 26 företag i Tillverka i trä och TMF. De företag som angav att de hade integrerat jämlikhet i det systematiska arbetet i verksamheten sa att de ville vara en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer och uppnå en effektivare verksamhet.

Företagen om fördelarna med jämlikhetsarbete

"Yrket är ett tungt och fysiskt arbete och när kvinnor börjar växer nya metoder fram vilket förbättrar verksamheten. Kvinnor tenderar behöva tänka till lite extra gällande arbetsskador vilket bidragit i arbetet för alla att minska risken för arbetsskador."

"Kvinnor ifrågasätter och belyser ofta det som “sitter i väggarna” hos företaget vilket utvecklar företaget i en positiv riktning."

"Det blir en snällare attityd med fler kvinnor på företaget, samtidigt som enbart kvinnor eller enbart män inte vore att föredra utan en jämställd mix är det som gynnar företaget allra mest."

"Vi har rekryterat högre andel kvinnor och fler människor
med olika etnicitet och bakgrund till företaget de senaste åren. Det berikat verksamheten genom härliga samtal i matsalarna, skratt, kultur och olika religioner. Arbetsplatsen kan bli en
inkörsport för en plats att möta människor utöver sin egna krets och att företaget i slutändan
kan gynnas av det och hur det i sig kan minska rädslan och istället skapa trygghet."

"Vi har det roligare på arbetsplatsen när vi är ett mixat företag
utifrån både religion, etnicitet och kön."

Mer innovativa arbetsplatser

- Genom att ta in olika åldrar, kön, ursprung i sin verksamhet och det dagliga arbetet så får man naturligt olika syn på problem och arbetet. Detta leder på sikt till mer en mer innovativ arbetsplats. När en grupp likasinnade personer, av samma kön i samma ålder ska titta på en frågeställning får man inte så många olika synvinklar på problemet eller frågan som i en mindre homogen grupp, säger Innovatums projektledare Emelie Hennström.

I början av mars redovisades rapporten med lärdomar och goda exempel under eventet Jämlikhetsarbetet hos träföretagen – klicka på knappen nedan för att komma till det inspelade webbinariet i sin helhet.

CSR Västsverige

CSR Västsverige är ett nätverk för hållbar verksamhetsutveckling och strategiskt hållbarhetsarbete. De erbjuder ett brett utbud av kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsområdet.

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill de se en ökad tillverkning i trä och bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.