Med fokus på social hållbarhet och mångfald inom tillverkningsindustrin

ReactPTC är nu avslutat och visar på flera positiva resultat. Projektet har möjliggjort utveckling av nya metoder och arbetssätt samt uppgraderat arenan inom Produktionstekniskt Centrum (PTC).

Syftet har varit att ge små och medelstora företag tillgång till avancerad utrustning och kunskap för att främja en mer effektiv och hållbar tillverkningsindustri.

Projektet har genomfört tre arbetspaket med fokus på att göra PTC tillgängligt. Uppdatera PTC med ny utrustning och göra det attraktivt genom att stärka hållbarhetsaspekterna. Projektet har haft som övergripande mål att stödja små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin genom att öka deras tillgång till avancerad utrustning och kunskap samt stärka och utveckla deras sociala hållbarhetsarbete.

— På Produktionstekniskt centrum pågår flera projekt för att stärka olika målgruppers kompetenser inom området. Med allt från specialiserade processer där utveckling sker kring framtidens flygindustri till en förstärkning av kompetens hos små- och medelstora företag. Vi vill jobba för att höja ribban för kompetensnivån i regionen och då behöver vi till exempel öka antalet personer som söker sig till de yrken som är aktuella inom tillverkningsindustrin. En stor del av det arbetet innebär att jobba med den sociala hållbarheten och öka mångfalden i branschen, säger Victor Blom, Projektledare på Innovatum Science Park.

Under årets Automationsdag pratade flera företag om mångfald inom tillverkningsindustrin.
Under årets Automationsdag pratade flera företag om mångfald inom tillverkningsindustrin.

Förståelsen för social hållbarhet - En gradvis process hos företagen

I arbetspaketet ”Ett attraktivt PTC” har projektet fokuserat på att öka kunskapen inom social hållbarhet och mångfald i industrin, kopplat till företagens förståelser av de positiva effekterna av mångfald. GKN Aerospace har varit en nyckelspelare i detta arbete, med sitt stora engagemang och genomförandet av många aktiviteter inom social hållbarhet. Både större och mindre företag har bjudits in till träffar där utbildning och erfarenhetsutbyte har stått i fokus. Arbetspaketet har agerat som en plattform för företag att förbereda sig inför dessa möten, och en extern konsult har levererat utbildningsinsatser.

Malin Andersson som är ansvarig för mångfald och inkludering på GKN Aerospace är mycket positiv kring det jobb som kommit ut av projektet ReactPTC. Malin lyfter fram att en av nycklarna att lyckas i arbetet är att företag och samhällsaktörer samverkar, inget företag vinner i frågan om inte alla hänger med. Så att samla erfarenhet och kunskap i området tillsammans, att få idéer och infallsvinklar är viktigt - detta har varit mycket bra med ReactPTC.

Malin Andersson, ansvarig för mångfald och inkludering på GKN Aerospace.
Malin Andersson, ansvarig för mångfald och inkludering på GKN Aerospace.

— Inom GKN Aerospace jobbar vi med denna fråga genom olika initiativ, genom att skapa medvetenhet, skapa och upprätthålla en dialog i frågan, att se till att våra arbetssätt och processer inkluderar mångfaldsperspektivet och det handlar det också om att faktiskt visa att vi tar ställning. Vi är långt ifrån där vi vill vara, vi har exempelvis idag en ojämn fördelning mellan män och kvinnor som vi måste förändra för att kunna nå våra strategier och mål. Det kommer kräva mycket jobb av oss som företag men även samhället som vi verkar i. Hur får vi fler tjejer intresserade av teknik redan från mellan- och högstadiet? Bilden av industri och av ingenjörsyrket måste förändras, säger Malin Andersson, ansvarig för mångfald och inkludering på GKN Aerospace.

Trollhättan Pride
Trollhättan Pride

ReactPTC projektet har nu lett till att ett nätverk är startat för ”Mångfald och Inkludering inom Tillverkande industri i Trestad”. Det som startades i projektet kommer fortsätta drivas bland annat i regi av GKN Aerospace ihop med övriga företag i regionen.

- Nätverket ”Mångfald och inkludering inom Tillverkande industri i Trestad” är vi jättestolta över! Som en del i nätverket vill vi göra riktade aktiviteter även utanför själva nätverket och en första aktivitet vi gjorde i somras var att tillsammans gå i Pridetåget och visa att vi tar ställning tillsammans. Jag är övertygad om att detta kommer växa över åren – fler företag behöver ställa sig upp och ta ställning. Att vara med i Pridefestivalen är inte hela lösningen, men en pusselbit till dit vi vill vara betonar Malin.

Flera aktiviteter som tagit avstamp i projektet har bidragit till ökad medvetenhet om hållbarhetsarbete och sociala aspekter, särskilt inom rekrytering och mångfald.

Positivt avtryck inom tillverkningsindustrin genom projektets bidrag och effekter

Projektet har under arbetets gång varit väl förankrat med Västra Götalandsregionens organisation och har även starka kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin. Deltagarna har lyckats etablera kopplingar till företag och andra intressenter och resultaten förväntas tas vidare av de deltagande parterna och företagen.

En del av projektet syftade till att höja tillgänglighet och användningen av PTC. Det har deltagarna gjort genom att skapa olika former för kunskap- och erfarenhetsdelning. Några exempel på aktiviteter som projektet mynnat ut i är bland annat företaget Oxeon som använt sig av kompositpress- och RTM-utrustningen på PTC. Med hjälp av utrustningen och samarbete på PTC har de tillverkat en demonstrator av ett nytt avancerat kompositmaterial i form av en generisk ledskena. När Oxeon produktionstestat sitt nya material och tillverkat demonstratorn fick de ställa ut sitt arbete på den internationella mässan JEC World 2023. Utvecklingen hjälpte i sin tur GKN Aerospace som fått kunskap om ett intressant material och samtidigt fått möjlighet att utveckla produktionsprocessen.

Även Elitkomposit gjorde framsteg med hjälp av PTC då de tillverkade testbitar i pressen. Elitkomposit fick möjlighet att testa en produktionsutrustning/process som de inte har tillgång till på den egna anläggningen. GKN bidrog med sin kunskap om utrustningen och fick ta del av Elitkomposits generella kompositkunnande.

Petter Hagqvist och Almir Heralic i spetsen för Procada.
Petter Hagqvist och Almir Heralic i spetsen för Procada.

Startupen Procada är ytterligare ett företag som fick tillgång till en testcell för utveckling av utrustning och metoder som styr automatiserad 3D-printning i metall med svetstråd och laser som värmekälla. Procada fick tillgång till en cell i en omgivning där Högskolan Väst bedriver forskning inom området och GKN bedriver utvecklingsarbete. Procada bidrar med sitt kunnande gällande automatiserad processtyrning, Högskolan Väst med sitt kunnande runt svetsning i allmänhet och lasersvets i synnerhet och GKN med sitt kunnande gällande de industriella kraven.

Projektet har flera positiva effekter och framtiden pekar på att flera företag kommer driva interna utvecklingsprojekt efter att projektet avslutats. Särskilt med tanke på det dokumenterade intresset och engagemanget från organisationerna som deltagit, något alla projektdeltagare är mycket stolta över!

"Projektet visar tydligt att nätverket runt PTC med små och stora företag, Högskolan Väst och högskolans kunskap i allt från forskare till tekniker, institut osv har stora möjligheter att lösa komplexa och svåra uppgifter inom innovationsarbetet genom samarbete/samverkan i olika former. Det roligaste att se är att projektets deltagare är så nöjda och tycker att projektet har bidragit positivt till utvecklingen inom tillverkningsindustrin i regionen"

Leif Johansson, Innovationsledare, Innovatum Science Park

Vill du veta mer, kontakta:

Victor Blom

Victor Blom

Projektledare Hållbar industri