Hållbart nyttjande av marina resurser

När vi skördar förnybara resurser i havet är det viktigt att de kommer till användning på ett effektivt och hållbart sätt, även sådant som idag slängs eller får en lågvärdig avsättning. I en fallstudie undersöks nu vad räkskal kan bli.


Det här projektet handlar om hur vi kan nyttja så mycket som möjligt av den biomassa vi skördar i havet och omvandla de restströmmar som inte går till mat till högvärdiga produkter. På så sätt ökar graden av tillvaratagande och den marina resursens samhällsnytta. En nyckel för att ta vara på och förädla så mycket som möjligt av restströmmarna är bioraffinering.

I en fallstudie som leds av RISE kommer projektet att utforska förädlingspotentialen hos räkskal. Skalen innehåller flera intressanta komponenter där kitin, världens näst vanligaste, men mest outnyttjade biopolymer, har störst förädlingspotential för framförallt textil och medicinteknik.

Syftet med projektet är att utvärdera en effektiv bioraffinaderiprocess som i förlängningen kan breddas till annan marin biomassa och andra restströmmar (fiskrens, alger, manteldjur etc.). Genom att koppla samman aktörer från näringsliv och offentlig verksamhet i nya värdekedjor, utvärdera förädlingsprocessen i termer av hållbarhet, storskalighet och teknoekonomi, är visionen att marina restströmmar om 5-10 år inte ses som avfall utan som värdefull råvara.

Kort om projektet

Vår rollProjektpart
Projekttid2021-12-01 – 2023-05-31

Kontakt

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
RISE logotyp

Projektet finansieras av

Formas logotyp