Hållbart nyttjande av marina resurser

En bild som visar tång, fisk och räka i havet.

Havets biologiska resurser är förnybara, men begränsade och bör nyttjas på ett hållbart sätt för att inte äventyra den framtida tillgången. MAREFINE syftar till att möjliggöra etablering av ett blått bioraffinaderi i Sverige där outnyttjade marina restströmmar tas tillvara och förädlas till högvärdiga produkter.

Inom EU, liksom i Sverige har de maritima näringarna pekats ut som tillväxtnäringar och det finns även strategier för yrkesfisket och vattenbrukets utveckling mot mer innovativa och resurseffektiva värdekedjor. 

26 ton restråvaror

Idag genereras 26 000 ton restråvaror från beredning av sjömat i Sverige där huvudparten går till foder, biogas och i vissa fall destruktion. Det finns en enorm potential att utveckla mer hållbara och hälsosamma produkter från havet som kan hjälpa till att försörja en växande världsbefolkning om detta görs på ett hållbart sätt.

Ett blått bioraffinaderi

Den tekniska nyckel som möjliggör att det som idag betraktas som restströmmar eller avfall omvandlas till högvärdiga produkter är bioraffinaderiet. I MAREFINE kommer vi att utvärdera förädlingspotentialen av restströmmar från lax, sill, ulva (grönalg), sockertång, kiselalg och räka. Fördelarna med ett blått bioraffinaderi kommer att maximeras, både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv, genom att ta vara på hela biomassan och utvinna så många värdefulla komponenter som möjligt för att skapa högvärdiga slutprodukter.

I samarbete med näringen

Detta sker i ett brett samarbete mellan företag som genererar dessa sidoströmmar, forskare och användare av de nya produkter som tas fram. Projektet kommer även lägga stort fokus på att identifiera och undanröja hinder samt ta fram en affärsplan för etableringen av ett blått bioraffinaderi.

Projektet ägs och leds av RISE. Innovatum Science Park leder arbetspaket för innovation och affärsutveckling som ska resultera i nya produkter och tjänster med stark affärspotential som kan fylla gap i de blå biovärdekedjorna och stärka det blå bioraffinaderiet.

Om MAREFINE

Budget25 miljoner (Innovatums del 3 miljoner)
Projekttid2023-12-01 – 2028-11-30
ParterRISE (Koordinator, forskningssamordnare), Chalmers Tekniska HögskolaAquaFoodSwedish Algae FactoryVästkustfisk SVCRagn-SellsFyrbodals kommunalförbundNordic SeafarmFeldts Fisk & Skaldjur

Kontaktpersoner på Innovatum Science Park

Maria Eléhn

Projektledare Blå bioekonomi
Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi

MAREFINE finansieras av

Formas logotyp