Testbädd för storskaligt vattenbruk

laxyngel, testbädd för storskaligt vattenbruk

För att göra Sverige ledande inom smart, hållbart och cirkulärt landbaserat vattenbruk

Projektet ”Testbädd för storskaligt landvattenbruk” lägger grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk. Vi är inne i ett systemskifte som innebär att vattenbruk oftare kommer att bedrivas på land, därför behövs en testbädd för utveckling och verifiering av nya odlingsmetoder, arter och teknologier för vidareförädling av biomassa.

Testbädden som nu designas ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger. Testbädden kommer att innefatta en produktionsdel med möjlighet att optimera odling av de olika arterna i en högteknologisk och digitaliserad miljö. Ytterligare en del fokuserar på process- och bioteknik för att maximera värdet på den odlade biomassan. Att ha båda dessa infrastrukturer nära varandra tror vi innebär en stor logistisk fördel och snabb återkoppling mellan de båda delarna.


Fokus ligger på tester i saltvatten i så kallade RAS-anläggningar - Recirculating Aquaculture Systems. I ett sådant system cirkuleras vatten och andra resurser och därför utformas anläggningen för att kunna testa även t.ex. vattenrening, automation, konstruktionsmaterial och nyttjandet av restprodukter i slutna cirkulära system. I slutna, recirkulerande anläggningar kan man ha god kontroll över processen och optimera miljön för såväl de odlade organismerna, som utbytet mellan anläggningen och den omgivande miljön. Testmiljön ska bli snabbfotad och flexibel med mindre enheter och samtidigt kunna köra större tester över längre tid.


Satsningen på en storskalig testbädd motiveras av ett systemskifte där landbaserade vattenbruk blir fler och då behövs möjligheter för näringslivet att testa och verifiera. Vi ser en ökad efterfrågan på hållbart producerad och näringsriktig mat. Dessutom blir förmågan att ta vara på sidoströmmar från vattenbruk och beredningsindustri allt viktigare, så att dessa resurser kan förädlas eller bli råvaror in i andra processer. Utvecklingen skapar tillväxt i en hållbar ny sektor som ger arbetstillfällen och ökad självförsörjning, både av sjömat och andra produkter som görs på marin råvara. En förstudie har visat på behovet att utveckla en testbädd för storskaliga vattenbruk för att kunna stötta en sådan utveckling.


Projektet “Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” samlar parter från näringslivet och akademin, som tillsammans med innovationsstödsaktörer utvecklar och förankrar konceptet och tar fram ett investeringsunderlag för att i nästa steg kunna bygga en fysisk testbädd.

Bygger framtidens företagande kring havet

Projektfakta

ProjektledningSotenäs symbioscentrum (Sotenäs kommun)
SamverkansparterChalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Institutionen för biologi & miljövetenskap, Innovatum Science Park, Linköpings tekniska högskola, Institutionen för ekonomi & industriell utveckling, RISE, Research Institutes of Sweden, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Swedish Algae Factory, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Volta Greentec
Budget6 miljoner
FinansiärVinnova
Pågår2022-2023

Vill du veta mer om Innovatums roll i projektet?

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi