Utmaningarna för EU:s blå bioekonomi 

Innovatum Science Park har tillsammans med samverkansparter genomfört intervjuer med företag inom den europeiska blå bioekonomin. Svaren ger viktiga insikter om hinder som finns och åtgärder som behövs, för ökad tillväxt och hållbarhet. 

Undersökningen som genomförts inom ramen för projektet Blue Bio Clusters i länderna Frankrike, Portugal, Estland, Lettland, Belgien, Norge och Sverige ger en viktig inblick i de utmaningar och hinder som startups och SME inom den blå bioekonomin står inför. För att främja tillväxten och hållbarheten inom sektorn och utveckla de europeiska kustsamhällena krävs samordnade och målinriktade insatser. 

Regelverk behöver anpassas 

En av de mest framträdande utmaningarna är lagstiftning och regleringar som påverkar företag som arbetar med råvaror från hav och sjö. Det handlar om komplexa tillståndsprocesser och lagstiftning som inte har uppdaterats för att möta ny och innovativ verksamhet.  För att stimulera tillväxten inom den blå bioekonomin krävs uppdaterade regelverk, förenklade processer och ökad samordning mellan myndigheter. 

Ökad forskning och innovation 

En annan återkommande fråga är behovet av ny forskning och teknik som stödjer utvecklingen. För att optimera resursutnyttjandet och främja samarbete för hållbara metoder behövs, för att nämna några exempel, att forskning inom marin bioteknik nyttiggörs, att nya skördemetoder och metoder för bioraffinering utvecklas.  

Teknologier för framtiden 

Det behövs både nytt tekniskt kunnande och investeringar i lämpliga tekniska lösningar för att företagen ska kunna innovera och utvecklas. Det kan till exempel vara i miljövänliga vattenbrukssystem eller i infrastruktur för samexistens av energiproduktion och odling till havs. De framväxande blå näringarna behöver också test- och demomiljöer för både prototypframställning och tester i pilotskala.  

Samarbeten och partnerskap 

Utmaningarna ser lite olika ut för företagen i de olika EU-länderna, men tillväxten inom den blå bioekonomin behöver överlag ökad grad av samarbete och partnerskap. En integrerad och samordnad strategi mellan olika aktörer gynnar sektorns utveckling och ökar kapaciteten att övervinna de utmaningar företagen står inför. 

Kommunikation och marknadsföring 

Bristande kommunikation och marknadsföring utgör också hinder för sektorns tillväxt. För att lyfta konsumentintresset och skapa en starkare förståelse för nya produkter och sjömat krävs effektivare marknadsföringsstrategier. 

Finansiering och investeringar 

Finansieringsutmaningarna inom den europeiska blå bioekonomin är omfattande och inkluderar allt från begränsad tillgång till kapital, till komplexitet i finansieringsmekanismer, ovilja från investerare på grund av branschspecifika hinder och behov av nya finansieringsmodeller. Dessa utmaningar behöver adresseras med finansieringsinstrument som stöttar innovativa och cirkulära företag och mer information till investerare om den framväxande blå bioekonomin och dess företag. 

Driftskostnader och infrastruktur 

Utmaningarna mellan regioner inkluderar även energikostnader, politiskt intresse, infrastrukturbegränsningar, höga driftskostnader och behovet av bättre processteknik. Att ta itu med dessa utmaningar kräver ett helhetsgrepp, ökad medvetenhet, harmoniserade regelverk och stöd för innovation och infrastrukturutveckling. Generellt sett är infrastrukturkostnaderna höga men varierande samtliga länder. 

Kompetens och arbetskraft 

Brist på kompetent arbetskraft och utbildning är ytterligare utmaningar för den blå bioekonomin. Att adressera dessa utmaningar kräver investeringar och åtgärder för att locka och utbilda arbetskraft inom sektorn. 

Hållbarhet och miljöhänsyn 

Slutligen pekar kartläggningen på vikten av att ta hänsyn till miljöaspekter inom den blå bioekonomin. Industriers påverkan på ekosystemet och behovet av hållbara aktiviteter är centrala för sektorns framtid. 

För mer info prata med

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi